Vedtægter for Landsforeningen SIND, Randers Lokalafdeling.

§ 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning.

Stk. 1 Landsforeningen SIND, Randers Lokalafdeling.

  • Lokalafdelingens hjemsted er lokalformandens postadresse

  • Randers Lokalafdeling er en del af Landsforeningen SIND.

§ 2 Lokalafdelingens formål og opgaver

Stk. 1 Lokalafdelingens formål er at varetage og udøve landsforeningen SINDs interesser i lokalafdelingens område indenfor rammerne af SINDs vedtægter, under ansvar for og i samarbejde med Regionsbestyrelsen.

Stk. 2 Lokalafdelingen har til opgave:

  • At varetage landsforeningen SINDs interesser i forhold til Randers kommunes behandlings- og socialpsykiatri.
  • At støtte, samle og formidle medlemmernes interesser samt tage initiativ til lokale aktiviteter.

§ 3 Medlemmet                     

Stk. 1 Alle medlemmer bosiddende i Randers kommune og som er registreret af SINDs sekretariat er medlem af Lokalafdeling.

Stk. 2 Medlemmets indflydelse sker på den årlige generalforsamling.

Medlemmerne hæfter kun med deres kontingent.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed. Generalforsamlingen godkender selv sin endelige dagsorden og fastsætter selv sin forretningsorden.

Lokalafdelingens bestyrelse er ansvarlig for indkaldelse, tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på generalforsamlingerne.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden

3. Bestyrelsens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år fremlægges til                                                                              tildebat og godkendelse

4. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

8. Behandling af eventuelle forslag til landsmødet

9. Eventuelt

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden marts måned og indkaldes af lokalafdelingsbestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved meddelelse i landsforeningens blad og på SINDs hjemmeside og/eller ved brev.

Stk. 3 På den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen aflægge beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år.

Lokalafdelingens regnskab fremlægges i revideret stand af kassereren til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Forslagsberettigede/stemmeberettigede er alle medlemmer, der har betalt kontingent senest den 1. februar. Ved indbetaling senere skal gyldig kvittering for medlemskab kunne forevises på generalforsamlingen

Lokalafdelingsbestyrelsen kan desuden stille forslag til og med 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal

Stk. 5 Lokalafdelingens bestyrelse udpeger repræsentanter og suppleanter til regionsbestyrelsen

Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af motiveret dagsorden med mindst 14 dages varsel, såfremt det besluttes af bestyrelsen eller begæres af medlemmerne i lokalafdelingen repræsenterende mindst 20 % af stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 7 Alle medlemmer kan overvære generalforsamlingen. Personlige medlemmer har tale – og stemmeret.

Generalforsamlingerne er offentlige, men kun medlemmer har stemme/taleret, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

§ 5 Generalforsamlingens sammensætning

Stk. 1 Generalforsamlingen er åben for offentligheden.

Stk. 2 Stemme – og forslagsberettigede, er kun de medlemmer, der har betalt kontingent senest 1. februar eller som kan fremvise gyldig kvittering på generalforsamlingen ved en evt. senere indbetaling

§ 6 Lokalafdelingsbestyrelsen

Stk. 1 Lokalafdelingsbestyrelsen er lokalafdelingens øverste myndighed imellem generalforsamlingerne.

Stk. 2 Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, og skal være et ulige antal. Disse vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges det ene år. Næstformand og kasserer vælges det efterfølgende år. Alle med stemmeret.

Ligeledes vælges for et år ad gangen mindst en suppleant.

Lokalafdelingsbestyrelsen og suppleanter vælges/godkendes af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Lokalafdelingens nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv efterfølgende.

Stk. 3 Opstillingsberettigede eralle registrerede medlemmer af SIND

Alle personlige medlemmer registreret af SINDs sekretariat er valgbare til tillidshverv på lokalafdelingens generalforsamlinger. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Dog kan man stille op som kandidat til bestyrelsen, ved at indsende anmodning herom til bestyrelsen uden personligt fremmøde.

Ansatte i Sind Randers Lokalafdeling kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4 Bestyrelsen fastlægger selv sine møder og sin forretningsorden.

Stk. 5 Ved stemmelighed i bestyrelsen bortfalder det stillede forslag.

§ 7 Opgavefordeling mellem regionskredsen og lokalafdelingerne

Stk. 1

Lokalafdelingerne kan stå for:

•                 De lokale aktiviteter, herunder f.eks.

•                 Foredrag

•                 Workshops, samtale- og selvhjælpsgrupper

•                 Kurser

•                 Udflugter

•                 Cafe og samværstilbud

•                 Rådgivning

•                 Lokaler og aktivitetshuse

•                 Valg af repræsentanter til Danske Handikaporganisationers lokale afdelinger,

•                 Kandidater og kontakt til handicapråd, beskæftigelsesråd og andre lokale fora f.eks. frivillighedscenter/-råd og kulturelle samråd

•                 Kontakt til lokalpolitikere

•                 Lokalafdelingerne skal stå for kontakten til kommunerne og de psykiatriske afdelinger og ambulante enheder, der er beliggende i lokalforeningernes geografiske område.

•                 Ansøgning om støtte til kommunerne § 18, Socialministeriet Tips og lottomidler og andre fonde og indtægtsmuligheder

Der kan mellem lokalafdelingerne udvikles forskellige samarbejdsfora. Regionskredsen kan indgå i dette samarbejde. Eksempler herpå er:

•                 Kampagner om hvervning af nye medlemmer

•                 Lokalafdelingerne i region Midtjylland vil samarbejde om tværgående aktiviteter fx rådgivningen.

§ 8 Regnskab og tegningsret

Stk. 1 Lokalafdelingens regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Kassereren er den øverste politisk ansvarlige for regnskabet.

Stk. 3 Lokalafdelingen er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske dispositioner ikke kan forpligte landsforeningen.

Stk. 4 Tegningsret tilkommer formand og kasseren sammen.

Stk. 5 Generalforsamlingen vælger en revisor og en suppleant for denne. Alle kan opstilles til disse poster, bortset fra medlemmer af regionskredsbestyrelsen og ansatte.

§ 9 Aktiviteter

Stk. 1 Lokalafdelingen kan alene eller i samarbejde med andre, drive kommunalt dækkende aktiviteter. Disse aktiviteter skal følge de landsmødevedtagne principper.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændringer i lokalafdelingens vedtægter kan kun foretages af en generalforsamling.

Vedtægtsændringer kræver to tredjedele af de afgivne stemmer.

Stk. 2 En ophævelse af lokalafdelingen kræver tre fjerdele af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Lokalafdelingens midler overgår da til Regionskredsen med den betingelse, at lokalafdelingens midler skal anvendes lokalt i Randers, som angivet i betingelserne for modtagelse af arvemidlerne (Brev af d. 21.7.2008 fra Landsforeningen SIND).

§ 11 Ikrafttræden

Stk. 1 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter hovedbestyrelsens godkendelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2017

Referent                                                                               Dirigent

Del siden